​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Các Hiệp định/ Thoả thuận ký kết:

Hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật (1974); Hiệp định thương mại, Hiệp định miễn thị thực với hộ chiếu ngoại giao và công vụ (1994); Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực văn hóa thông tin, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (1996); Nghị địn​h thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (1999); Thoả thuận về hợp tác nông nghiệp, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp, Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Xí nghiệp vừa và nhỏ và Thủ công nghiệp An-giê-ri với Liên minh các hợp tác xã Việt Nam (2004); Hiệp định tương trợ tư pháp về thương mại và dân sự, Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định dẫn độ tội phạm, Bản ghi nhớ về hợp tác thể thao, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh thú y, Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nghề cá biển và nuôi trồng thủy sản, Hiệp định bảo vệ và kiểm dịch thực vật (2010); Hiệp định vận tải biển (2011); Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và dạy nghề giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghề An-giê-ri, Biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại giữa Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (Bộ Công Thương) và Cục Xúc tiến Thương mại An-giê-ri (01/2014), Văn kiện phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định dẫn độ (2/2014).
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​